Zakres działalności

Obszar (terytorialny zakres) działania Inspektoratu obejmuje Sosnowiec – miasto na prawach powiatu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Sosnowca, jako organ administracji publicznej pierwszej instancji, wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej.
Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego, dokonuje ponadto czynności inspekcyjno-kontrolnych przypisanych organom nadzoru budowlanego stopnia powiatowego.

Zakres działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu nadzoruje prawidłowość robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez:

 • przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób,
 • wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,
 • nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych,
 • sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,
 • wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa,
 • wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,
 • nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych,
 • nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
 • wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
 • wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
 • sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określone są ściśle w art. 83 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r., nr. 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Podstawowe zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 

1. Wydawanie decyzji administracyjnych (art.81 ust. 1 pkt. 2) w sprawach określonych art. 81 ust. 1.:

 1. o przeniesieniu uprawnień pozwolenia na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu (art.40 ust. 2)
 2. nakazującej rozbiórkę obiektu powstałego bez pozwolenia na budowę gdy brak jest możliwości legalizacji obiektu lub Inwestor niespełnienia nałożonych obowiązków (art.. 48 ust. 1; art.48 ust. 4; art.49 ust. 3),
 3. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót (art. 49 ust. 4 pkt. 1),
 4. o zatwierdzeniu projektu budowlanego (art.49 ust. 4 pkt. 2),
 5. nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części wybudowanej bez zgłoszenia (art.49 b ust 1) gdy brak jest możliwości legalizacji lub Inwestor niespełnienia nałożonych obowiązków (art.49 b ust. 3),
 6. nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części wykonanego pomimo wstrzymania postanowieniem ich wykonania (art. 50a pkt. 1 i 2),
 7. nakazującej zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę, bądź doprowadzenie do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 1 pkt. 1),
 8. określającej wykonanie określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (art.51 ust. 1 pkt. 2),
 9. nakładającej obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych (art. 51 ust. 1 pkt. 3),
 10. o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 51 ust. 3),
 11. o zaniechaniu dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art.51 ust. 4),
 12. wyrażającej sprzeciw do użytkowania obiektu budowlanego (art.54 ust.1),
 13. o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego ( art. 59 ust. 1),
 14. odmawiającej pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (art.59 ust. 5),
 15. nakazującej usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowaniu obiektu (art. 66 ust. 1),
 16. nakazującej rozbiórkę nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego (art. 67 ust. 1),
 17. nakazującej opróżnienie w całości lub w części budynku bezpośrednio grożącego zawaleniem (art.68),
 18. nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu lub jego części (art. 71 ust. 3, art. 51 ust. 1),
 19. określającą zakres i termin wykonania uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót oprowadzających obiekt do stanu właściwego (art. 78 ust. 1),
 20. w sprawie opracowania ekspertyzy na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu (art. 78 ust. 2; 81c ust. 4),

2) Wydawanie postanowień:

 1. O wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48 ust. 2; art. 50 ust. 1; art.49b ust.2),
 2. O ustaleniu wysokości opłaty legalizacyjnej (art. 49 ust. 1 pkt. 3 i 4),
 3. O usunięciu nieprawidłowości w dokumentach przedłożonych w celu legalizacji obiektu (art. 49 ust.3).
 4. O dokończeniu budowy (art.49 b ust. 6),
 5. O zastosowaniu kary za dokonanie istotnego odstąpienia w realizacji obiektu lub innego naruszenia warunków pozwolenia na budowę (art. 59 g ust. 1),
 6. Nakazujących przeprowadzenie kontroli okresowej (art. 62 ust. 3),
 7. Nakazujących przedstawienie ekspertyzy stanu technicznego obiektu ( art. 62 ust. 3; art. 81c ust. 2),

Obowiązki:

 1. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budów (art. 59b).
 2. Zapewnienie zastosowania niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia występujących w obiektach (art. 69 ust. 1),
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej w trybie art. 76 (art. 74, 84 ust. 1 pkt 3),
 4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego (art. 81, 84a ust. 1 pkt. 1),
 5. Kontrola posiadanych uprawnień osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (art. 81 ust. 3, art.84 a ust. 1 pkt 2),
 6. Współdziałanie z organami kontroli państwowej i architektoniczno – budowlanej (art. 84 ust. 1 pkt. 4),
 7. wykonywanie poleceń Prezydenta m. Sosnowca zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych (art. 89c ust. 1)

Uprawnienia:

 1. Kontrolowanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych w tym certyfikatów, deklaracji zgodności o których mowa w art. 10 Prawa budowlanego.
 2. Żądanie od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu a także dostawcy wyrobów budowlanych informacji i udostępnienia
  dokumentów (art. 81c) w sprawach:
  1. użytkowania obiektów,
  2. wyrobów budowlanych,
  3. związanych z prowadzeniem robót
  4. przekazywaniem obiektów do użytkowania.
 3. Przyjmowanie protokołów kontroli innych organów z informacją o stwierdzonych uszkodzeniach lub nieprawidłowościach (art. 70 ust. 2).
 4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i wnioskowanie w sprawach wszczęcia postępowania dotyczących odpowiedzialności zawodowej (art. 97 ust. 1)
 5. Prowadzenie postępowań mandatowych (wg odrębnych przepisów).
 6. Pracownicy Inspekcji budowlanej mają prawo wstępu (art. 81a ust.1):
  1. do obiektu budowlanego,
  2. na teren budowy,
  3. do zakładu pracy,
  4. do zakładu w którym występuje obrót wyrobami budowlanymi.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:

 1. Działalnością inspekcyjną polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej
 2. Postępowaniem administracyjnym,
 3. Postępowaniem egzekucyjnym,
 4. Postępowaniem wyjaśniającym w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
 5. Prawidłowym współdziałaniem z organami kontroli państwowej i administracji architektoniczno-budowlanej,

Sprawozdanie finansowe PINB Sosnowiec za rok 2018 można pobrać w pliku pdf

Sprawozdanie finansowe PINB Sosnowiec za rok 2019 można pobrać w pliku.pdf